Các loại bảo hiểm khác: Bảo hiểm Hàng không, Bảo hiểm nhà tư nhân, Bảo hiểm con người, bảo hiểm Du lịch, bảo hiểm Tài sản, Kỹ thuật…