Bảo hiểm thân tàu cá, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu sông, tàu ven biển, Bảo hiểm thân tàu biển, Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu, Bảo hiểm P&I